Yrkessykdom – eksempler

ASBESTSAK

36 år gammel mann fikk lungebetennelse november 2013. Til tross for behandling ble han ikke bra og det ble tatt røntgen av lungene i mars 2014. Man påviste da lungekreft. Vedkommende hadde noen år tilbake jobbet med asbestholdig materiale og det ble fra sykehusets side konkludert med at det var asbestpåvirkning som var årsak til utviklet lungekreft. Sykehuset meldte derfor inn saken til kreftregisteret og til NAV som i løpet av noen uker godkjente sykdommen som yrkessykdom.

Skadelidte kontaktet oss i april 2014 og ba om bistand for å få utbetalt erstatning under lov om yrkesskadeforsikring. Klient hadde vært lungefrisk før han ble syk i november 2013 og vi la derfor til grunn at yrkessykdommen var påvist da. Klientens arbeidsgiver opplyste på henvendelse fra oss at de hadde tegnet yrkesskadeforsikring i november 2013. Sak ble meldt til forsikringsselskap.  Klient var svært syk og hadde fått svært nedslående prognose fra sykehusets side. Vi anførte derfor overfor forsikringsselskap at klienten var 100% varig medisinsk invalid  og naturligvis 100% varig ufør. Full erstatning iht lov om yrkesskadeforsikring (menerstatning og grunnerstatning)  ble utbetalt i løpet av juni 2014.

 

Yrkessykdom – løsemiddeleksponering

Kvinne 38 år utviklet yrkessykdom pga løsemiddeleksponering. Forsikringsselskapet tilbød henne et endelig erstatningsoppgjør på kr. 870.000. Vi ble deretter engasjert, fremsatte krav, og forhandlet fram et oppgjør på kr. 1.750.00.

 

Yrkessykdom – astma og eksem

En mann hadde blitt eksponert for sementstøv i yrket og hadde utviklet astma og eksem som yrkessykdom. Akutt sementstøvrelatert astma og eksem. Forsikringsselskapet var tvilsomme til ansvar for sykdommen, fordi de mente konstateringstidspunkt, det vil si, første gang han søkte lege med symptomene, lå utenfor det tidsrommet de heftet for. Selskapet erkjente etterhvert erstatningsansvar for yrkessykdommen. Ved beregning av erstatningskravet kom det frem at klienten var tilbudt en ny jobb som innebar kr. 250.000,- mer i inntektstap pr år enn det selskapet i utgangspunktet ville akseptere. Tvil mht. yrkessykdommens omfang og varighet var også et vanskelig tema. Vi fikk etter lange forhandlinger hevet lønnen opp på ledernivå og selskapets aksept for menerstatning gruppe 3, dvs varig medisinsk invaliditet på 35 – 44% og 80 arbeidsuførhet. Den totale erstatning ble på noe over kr. 3.000.000,-.