Yrkessykdom

Yrkessykdom – dette er dine rettigheter.

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er etter yrkesskadeforsikringslovens § 11:
a) skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),
b) skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven  § 13-4 er likestilt med yrkesskade,
c) annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Dette definerer hva en yrkessykdom er. Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom.

Når faller en yrkessykdom inn under yrkesskadeforsikringsloven?

Avgjørende og utfordrende i yrkessykdomssaker vil ofte være å fastslå når sykdommen ble konstatert i forhold til lovens ikrafttredelse yrkesskadeloven (ysl) § 21. Er skaden konstatert før 01.01.90 faller den utenfor loven.

I forhold til lovens § 21 er det sykdommer som ble konstatert etter at loven trådte i kraft (01.01.90) som dekkes under lov om yrkesskadeforsikring. Med «konstatert» menes i denne sammenheng tidspunktet da du som skadet/syk oppdaget lidelsen. Dette vil ofte ligge langt tilbake i tid, og konklusjonen vil oftest baseres på en skjønnsmessig vurdering av journalopplysninger.

Hvilket forsikringsselskap skal behandle din sak om yrkessykdom?

Dernest er ofte vanskelig å finn ut hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig iht. ysl § 5. Dersom sykdommen er konstatert iht. § 21 etter 01.01.90, må vi finne ut hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig. Det er jo gjerne slik at arbeidsgiver har byttet forsikringsselskap en rekke ganger, og i tillegg kommer at du som er syk kan ha skiftet arbeidsgiver. Det er ikke slik at det er arbeidsgiver på det tidspunktet at du faller ut av arbeid som er ansvarlig. I henhold til ysl § 5 er det forsikringsselskapet til den arbeidsgiver du hadde på det tidspunkt da du første gang søkte lege for sykdommen, som er ansvarlig. Det er dette selskapet som skal behandle dine erstatningskrav etter yrkessykdommen. Igjen vil vurderingene være svært skjønnsmessige og vanskelige og baseres på journalopplysninger.

Lovverket er her komplisert og vurderingen av hvorvidt sykdommen faller inn under lov om yrkesskadeforsikring og hvilket forsikringsselskap som skal bære ansvaret, vil være skjønnsmessig og omfattende. I slike saker vil du nesten alltid ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt.

Yrkessykdom – hvem har plikt til å melde?

Når du har vært utsatt for en yrkesskade plikter arbeidsgiver å melde yrkesskaden til NAV på fastsatt skjema. Den yrkesskadde har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. I praksis vil arbeidsgiveren gjøre dette i samråd med den ansatte. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles. Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV. Meld fra om arbeidsulykker og lovbrudd til Arbeidstilsynet.

Yrkessykdom – gangen videre i saken

Når NAV mottar melding om yrkessykdom vil NAV gjøre en henvendelse til arbeidsmedisinsk avdeling ved et større sykehus og be om en vurdering av om vilkårene for yrkessykdom foreligger. NAV plikter å utrede saken og ta stilling til om det er en yrkessykdom innen 12 måneder etter at melding om sykdommen er mottatt. Les mer om yrkessykdommer på STAMI.

Det er ofte et ganske omfattende og tidkrevende arbeid å utrede og vurdere om en sykdom er en yrkessykdom. Spesialisten må innhente dokumentasjon fra en eller flere arbeidsgiver for flere år tilbake for å kunne undersøke hvilke stoffer, mengder og over lang tid du har vært eksponert. Alle journaler må også innhentes.

Forsikringsselskapet vil normalt ikke ta stilling til om det er erstatningsansvarlig før NAV har vurdert og godkjent sykdommen som yrkessykdom. Selv da er det ikke noen automatikk i at forsikringsselskapet følger NAV sitt standpunkt.

Etter positivt vedtak fra NAV behhandles en yrkessykdomssak på samme måte som en yrkesskadesak. Se Yrkesskade – hva er gangen i en yrkesskadesak→