Hva er en yrkesskade?

Det er to tilfeller av yrkesskader.

For det første er yrkesskade en skade som skjer ved en ulykke i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Kravet om en plutselig ytre begivenhet i ulykkesbegrepet innebærer en avgrensning mot belastningslidelser og slitasjer som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelettsystemet. Disse lidelsene tilfredsstiller ikke kravet om en plutselig ytre begivenhet, og lovgiver har bestemt at de faller utenfor definisjonen av yrkesskade.

For det andre kan yrkesskade oppstå som følger av en ekstraordinær belastning eller påkjenning sammenlignet med hva som er vanlig i arbeidet. Det må være en tidsbegrenset påkjenning fra 1-2 dager. Yrkesskadebegrepet er det samme i yrkesskadeforsikringsloven og folketrygden.

Ulike typer yrkesskader.

Det er en rekke ulike typer yrkesskader som f.eks fallulykker, hodeskader, klemskader, knusningsskader, bruddskader, slagskader, øyeskader, stikkskader, psykiske skader, kuttskader, nerveskader, lammelser, amputasjoner, tannskader, ryggskader, strekkskader, bløtdelsskader mm

Yrkesskade, NAV – Folketrygdloven

Hva som regnes som en yrkesskade er det samme i Yrkesskadeforsikringsloven (forsikringen din arbeidsgiver har tegnet) og i Folketrygdloven. Ofte vil NAV ha tatt stilling til og godkjent yrkesskaden før forsikringsselskapet.

Yrkesskader i trafikken

Dersom du er i arbeid og kjører bil og blir utsatt for en ulykke vil du ha krav på erstatning under bilens forsikring (Bilansvarsloven) og under arbeidsgivers forsikring (Yrkesskadeforsikringen). Men du må velge hvilken erstatningsdekning du vil ha. Vi hjelper deg med å finne ut hvilket alternativ som gir deg best dekning.