Yrkesskade

Hvis du har vært utsatt for en yrkesskade, har du krav på å få erstattet ditt økonomiske tap. Du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd.  Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

Hva er en yrkesskade?

I lov om yrkesskadeforsikring (YSL) er det to tilfeller av yrkesskader.

Arbeidsulykke

For det første er yrkesskade en skade som skjer ved en ulykke i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Kravet om en plutselig ytre begivenhet i ulykkesbegrepet innebærer en avgrensning mot belastningslidelser og slitasjer som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelettsystemet. Disse lidelsene tilfredsstiller ikke kravet om en plutselig ytre begivenhet, og lovgiver har bestemt at de faller utenfor definisjonen av yrkesskade.

Ekstraordinær belastning eller påkjenning

For det andre kan yrkesskade oppstå som følger av en ekstraordinær belastning eller påkjenning sammenlignet med hva som er vanlig i arbeidet. Det må være en tidsbegrenset påkjenning fra 1-2 dager. Yrkesskadebegrepet er det samme i yrkesskadeforsikringsloven og folketrygden.

 Ulike typer yrkesskader.

Det er en rekke ulike typer yrkesskader som f.eks fallulykker, hodeskader, klemskader, knusningsskader, bruddskader, slagskader, øyeskader, stikkskader, psykiske skader, trusler, vold, kuttskader, nerveskader, lammelser, amputasjoner, tannskader, ryggskader, strekkskader, bløtdelsskader mm

 Yrkesskade, NAV – Folketrygdloven

Hva som regnes som en yrkesskade er det samme i Yrkesskadeforsikringsloven (forsikringen din arbeidsgiver har tegnet) og i Folketrygdloven. Ofte vil NAV ha tatt stilling til og godkjent yrkesskaden før forsikringsselskapet.

Yrkesskader i trafikken

Dersom du er i arbeid og kjører bil og blir utsatt for en ulykke vil du ha krav på erstatning under bilens forsikring (Bilansvarsloven) og under arbeidsgivers forsikring (Yrkesskadeforsikringen). Men du må velge hvilken erstatningsdekning du vil ha. Vi hjelper deg med å finne ut hvilket alternativ som gir deg best dekning.

Hva faller utenfor yrkesskade?

Belastningslidelser som følge av langvarig tungt eller belastende arbeid faller utenfor yrkesskadedekningen.

Tunge løft, løfteskader som ligger innenfor det normale arbeidet dekkes normalt ikke som yrkesskade, men her må du ta kontakt for en nærmere vurdering.

Reise til og fra arbeid hvor det skjer en skade er ikke en yrkesskade, men er det en trafikkulykke vil forsikringen til bilen som var ansvarlig for ulykken være pliktig til å betale erstatning.

Hva er det første jeg bør gjøre etter en yrkesskade?

Oppsøk lege med en gang du har blitt skadet på jobben. Sjansene for å bli helt skadefri er størst dersom du gjør de riktige tingene fra starten av. Vær nøye med at skader og symptomer blir nedtegnet i journalen hos lege. Du har rett til å få lese gjennom journalen før du går for å kontrollere at legen har fått med seg det du har sagt.

Advokat – Som yrkesskadet er det viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Vi gir informasjon om hva du bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Basert på vår erfaring er det av stor betydning å få med relevant informasjon om ulykken i skademeldingen til forsikringsselskapet. Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

Yrkesskade – hvordan går du frem i en yrkesskadesak?

Yrkesskade, yrkessykdom – hvem har plikt til å melde?

Når du har vært utsatt for en yrkesskade plikter arbeidsgiver å melde yrkesskaden til NAV på fastsatt skjema. Den yrkesskadde har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. I praksis vil arbeidsgiveren gjøre dette i samråd med den ansatte. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles. Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV.

Arbeidsulykke – hva er viktig å passe på i skademeldingen?

Skademeldingen er et viktig dokument for å avgjøre om vilkårene for å godkjenne hendelsen som yrkesskade er oppfylt. Det er dessverre slik at det er en rekke yrkesskader hvor det er viktig å beskrive skaden presis slik at en kan se at de ulike rettslige vilkårene er oppfylt. Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt for å få råd i forbindelse med utfyllingen av skademeldingsskjemaet. Vi bistår gratis med spørsmål angående utfylling av skademelding.

Arbeidsulykke – Hva kan en advokat bistå med?

Som yrkesskadet er det viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Vi gir informasjon om hva du bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Basert på vår erfaring er det av stor betydning å få med relevant informasjon om ulykken i skademeldingen til forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

Beviser – viktigheten av legekonsultasjoner

Dersom plagene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er helt avgjørende dersom du senere skal bevise at plagene skyldes ulykken.

NAV – godkjennelse, arbeidsavklaring, uførepensjon

NAV behandler normalt en skademelding om yrkesskade innen 14 dager. NAV sender et brev hvor det står at skaden er godkjent eller avslått. Ved godkjennelse kan brevet medbringes til lege, behandler, sykehus, apotek med mer og du slipper å betale egenandel. Det er forutsatt at lege og behandler har driftsavtale med kommunen.

NAV og arbeidsgiver har etter Folketrygdloven vidtgående plikter for oppfølgning, og tilrettelegging av arbeidet. Det gjelder under sykepengeperioden og senere under arbeidsavklaringsperioden. Det er viktig å få utprøvet arbeidsevnen og vurdert andre yrker, omskolering, kurs med mer.

Når kan en yrkesskadesak avsluttes?

To forhold er ofte avgjørende. Skaden din bør være ferdigbehandlet og stabil. I tillegg bør du selv vite om du kan fortsette å jobbe og hvor mye. Når disse to forholdene er avklart så kan saken avsluttes overfor forsikringsselskapet.

Spesialistvalg etter en arbeidsulykke

Når skaden er stabilisert, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Sosialdepartementets invaliditetstabell. Det har betydning for om du får menerstatning. Videre skal det gis en beskrivelse av dine funksjonshemninger i forhold til arbeid. Valg av spesialist kan få avgjørende betydning for utfallet av erstatningssaken, om du får erstatning og hvor mye. Vi bistår med valget av spesialist. Vi påser også at det søkes om yrkesskadeerstatning fra NAV.

Endelig krav på yrkesskadeerstatning

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor forsikringsselskapet være når en spesialisterklæring foreligger. Det vil vanligvis være 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert arbeidsevnen din.

Forhandling med forsikringsselskapet

Etter at endelig krav er fremsatt vil vi normalt motta et skriftlig tilbud fra selskapet. Deretter forhandles det om en løsning av saken. Vi gir deg vår vurdering av det endelige forhandlingsresultatet med råd til deg om du bør akseptere kravet eller gå videre. Neste skritt da er normalt en rettssak.

Rettssak

Hvis forsikringsselskapet avslår erstatning eller ikke vil betale den erstatningen som du har krav på så er som regel neste skritt rettssak. Vi tilbyr å gjøre en grundig vurdering av saken din, mulighetene for å vinne fram og gir deg vårt råd og anbefaling. Det er du som tar den endelige beslutningen om du vil gå til sak eller ikke. Det er uansett forbundet med risiko å gå til rettssak. Omkostningene er normalt høye. Taper du saken må du som hovedregel også betale motpartens omkostninger ved prosessen.

 

NAV – Folketrygdloven

Utgiftsdekning

Trygden dekker som hovedregel alle behandlings- og medisinutgifter ved yrkesskader. Du slipper å betale egenandel.

Sykepenger, arbeidsavklaring (AAP), uførepensjon

Etter utløpet av sykepengeperioden på 52 uker oppstår det et inntektstap. Du må passe på å søke NAV om arbeidsavklaringspenger senest 3 måneder før sykepengene løper ut. Ellers risikerer du å ikke motta rehabiliteringspenger før søknaden er behandlet, og det kan ta 3 måneder.
Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsberegnet uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettet tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Enten utprøves de arbeidsrettede tiltakene hos arbeidsgiver, som har en viss plikt til å tilrettelegge forholdene for bedriftsintern attføring, eller så skal andre arbeids- eller omskoleringsmuligheter forsøkes.

Det vil vanligvis bli vurdert uførepensjon dersom attføringen ikke har ført til at du kommer tilbake i arbeidslivet fullt eller delvis. Det er en meget tidkrevende prosess før uførepensjon vurderes og det er ikke uvanlig at det går 4-5 år etter ulykken. Alder og hvor hardt skadet du er har stor betydning i vurderingen.

Menerstatning – yrkesskadeerstatning

Menerstatning har du rett på dersom du blir påført varig medisinsk invaliditet på minst 15%. Denne invaliditetsgraden fastsettes av spesialist når skaden anses medisinsk stabilisert.

Hva har du krav på i yrkesskadeerstatning?  →

 

Andre forsikringsdekninger.

Arbeidsgiver kan ha utvidet yrkesskadedekning, det vil si at arbeidsgiver har tegnet en forsikring som dekker mer enn det som arbeidsgiver er pliktig til. En slik forsikring, også kalt personalforsikring kan omfatte ulykker på reise til og fra arbeid, ”menerstatning” fra 1 % og høyere erstatning for fremtidig inntektstap med mer.

Offentlig ansatte, kommunalt og statsansatte vil i en del tilfeller være dekket under Hovedtariffavtaler. En får ikke både erstatning under yrkesskadeforsikringen og tariffen, en må velge det alternativet som gir mest erstatning. Vi hjelper deg med å melde og beregne hvilket alternativ som gir deg mest i erstatning.

Egne forsikringer som du har tegnet kan også dekke yrkesskader. Det vil være forsikringsvilkårene i den enkelte forsikringsavtale som avgjør.

Meldefrister, foreldelse og forsinkelsesrente.

Det er viktig å få en oversikt over hvilke forsikringer du har og få meldt fra til forsikringsselskapet om ulykken slik at dekningen ikke bortfaller ved for sen melding. Du har også krav på forsinkelsesrente fra 2 måneder etter skriftlig melding om ulykken til utbetaling finner sted. Vi hjelper deg med å få en oversikt over dine dekninger og melder det til de respektive selskaper.

 

Kontakt oss for hjelp med din sak.