Yrkesskadeerstatning

25 års erfaring

Når du søker yrkesskadeerstatning er det viktig med profesjonell bistand. Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå minst 50 % og 100 % mer i yrkesskadeerstatning ved å bruke våre advokater enn ved å håndtere din egen yrkesskadesak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å bruke vår profesjonelle bistand opparbeidet gjennom 25 års erfaring.

Hvem har krav på yrkesskadeerstatning?

Hvis du skader deg på arbeid kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Du har krav på å få erstattet ditt økonomiske tap. Noen ganger er tiden etter en yrkesskade en smertefull prosess som du må gjennom, men som til slutt ender godt og du blir skadefri.  Andre ganger fører yrkesskaden til at du må leve med varige skader resten av livet. Du kan ikke gjøre de samme fritidsaktivitetene som før, og det reduserer din livskvalitet. Menerstatning og eventuelt oppreisning for tort og svie skal kompensere for dette tapet.

Skadetilfellene er ulike med forskjellige konsekvenser og utfordringer. Økonomisk kan en skade få stor betydning for den som rammes. Det vil ofte oppstå diskusjoner med forsikringsselskap og trygdekontor om det er en yrkesskade/sykdom og om det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Videre vil det ofte raskt oppstå spørsmål om økonomisk tap, herunder dekning av inntektstap, overtid, diverse tillegg og utgifter. Forsikringsselskapene har dyktige advokater, leger og saksbehandlere. Vår erfaring viser at du sikrer dine rettigheter best ved å få profesjonell hjelp og angripe saken riktig fra starten av.

Erstatning – hva har du krav på i yrkesskadeerstatning?

Erstatning – Inntektstap – Du har krav på å få dekket ditt  inntektstap fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Tap kan også oppstå før dersom du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (Grunnbeløpet i Folketrygden er kr 96.883,- pr 1.5.2018). De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig  og til å fremsette kravet overfor forsikringsselskapet.

Erstatning – Fremtidig inntektstap utmåles standardisert når det gjelder yrkesskade og kalles grunnerstatning. De som har en veldig lav inntekt får for mye i erstatning og de som har en gjennomsnittsinntekt eller mer får for lite i erstatning. Det er lovgiver som har bestemt dette, og satsene har ikke blitt regulert i takt med inntektsutviklingen. Inkludert i erstatningen ligger tapt pensjon, hjemmearbeidstap, skatteulempe med mer.

Utgifter – Du har krav på å få dekket alle nødvendige og rimelige utgifter som følge av ulykken. Det kan være utgifter til behandling, lege, medisiner, reise, utstyr, m.m. Først må det undersøkes hva HELFO dekker, deretter kreves det udekkede fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer for å dokumentere dine utgifter.

Erstatning – Fremtidige utgifter som du vil ha i årene fremover og som ikke dekkes av HELFO har du rett til å kreve erstattet.

Erstatning – utgifter til advokat. Du har krav på å få dekket såkalte nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Det innebærer at du som hovedregel vil få dekket alle dine advokatutgifter.

Oppreisning, tort og svie   Dersom arbeidsgiver har opptrådt grovt uaktsomt og derved forårsaket ulykken kan du kreve erstatning av arbeidsgiver for tort og svie. Det er en erstatning for fysisk eller psykisk skade hvor meningen er at det skal føles som en straff. For alle andre krav etter en yrkesskade er det en sak mellom deg som skadet og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Erstatning for dødsfall – forsørgertapDersom en arbeidsulykke fører til dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.

Menerstatning  Menerstatning har en rett på dersom en blir påført varig medisinsk invaliditet på minst 15%. Denne invaliditetsgraden fastsettes av spesialist når skaden anses medisinsk stabil. Menerstatning har du krav på både fra forsikringsselskapet og NAV, men med litt forskjellige beløp.

Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av din sak.