16.06.2014 — 14:12

Høyesterettsdom HR-2014-997-A Skadet under teambuilding – får erstatning

Spørsmålet var om hvorvidt skade som skjer under teambuilding er å betrakte som yrkesskade. For at skade skal anses som yrkesskade må ulykken ha inntruffet "i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden".

Skaden skjedde i en akeulykke i forbindelse med teambuilding som arbeidsgiver arrangerte for sine ansatte. Det var et faglig seminar over tre dager hvor arbeidstakeren pliktet å delta. Etter at det faglige programmet var avsluttet den andre dagen var det programfestet «aktiviteter». Deltakerne på seminaret hadde ikke på forhånd fått vite hva slags aktiviteter arbeidsgiveren hadde planlagt.
I Høyesteretts dom 19.05.14 ble det slått fast at skaden var å betrakte som yrkesskade.
Høyesterett tok utgangspunkt i at det i dag ligger innenfor det ordinære arbeidet at man fra tid til annen deltar på faglige seminarer utenfor det vanlige arbeidsstedet. Skader som skjer under den faglige delen av slike seminarer vil være omfattet av yrkesskadedekningen selv om man er utenfor arbeidsstedet og skaden skjer utenom vanlig arbeidstid. Videre la Høyesterett til grunn at det over tid har vært en økende bevissthet om verdien av teambuilding blant arbeidstakere, og at det i dag er naturlig å si at tiltak for å styrke teamarbeidet er en del av arbeidslivet.
Høyesterett bekreftet også at skader som inntreffer under sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter kan godkjennes som yrkesskader. Om slike saker skal godkjennes, vil bero på en vurdering av hvilken tilknytning og nærhet det er mellom aktiviteten og arbeidstakerens ordinære arbeid. Når man deltar på et seminar, vil tilknytningsvurderingen måtte skje i forhold til det aktuelle seminaret, og ikke i forhold til arbeidstakerens normale arbeid ellers.
Øvrige momenter i tilknytningsverdien vil være om aktiviteten skjer i arbeidsgivers regi, om arbeidsgiver forventer at flest mulig av arbeidstakerne deltar også på den fritidspregede aktiviteten. Hva var arbeidsgivers formål med å arrangere aktiviteten? Dersom den skulle virke teambyggende eller motiverende for et fagseminar, vil det tale for at arbeidstakeren er yrkesskadedekket.
Høyesterett uttalte imidlertid uttrykkelig at man vanligvis ikke vil være yrkesskadedekket under rene sosiale aktiviteter som middag og dans på seminar, julebord og organisert trening etter arbeidstid.

Les hele dommen her.

 

Del dette på Facebook