Flytte kjøkken-dom

Flytte kjøkken-dom

 

Flytte kjøkken-dom (Borgarting lagmannsrett 2009-03-19)

A f.1962 pådro seg et hjerteinfarkt i forbindelse med at han var med på å flytte et institusjonskjøkken (storkjøkken) for arbeidsgiveren der han var administrerende direktør. De fikk på fredag ettermiddag beskjed om at kjøkkenet måtte være fjernet innen mandag morgen og vaktmesteren på stedet ga uttrykk for at han ønsket jobben utført i løpet av lørdag. Lørdag morgen ankom A og en kollega med kassebil med løftelem som ble plassert helt inntil døren nærmest kjøkkenet. De brukte 2-3 timer på å demontere kjøkkenet og bar det ut for håndkraft. De bar noen av kjøkkendelene alene og noen sammen. De måtte skyve gjenstandene ut av kjøkkenet, løfte disse opp et trinn, skyve dem gjennom en mellomgang og ut døren, der de kunne sette gjenstanden på løftelemmen. Enkelte av delene var tunge og noen av dem var også vanskelig å få gjennom gangen og ut av døren. Det siste de bar ut var en kjølebenk med aggregat som veide ca 94 kg. A kjente en smerte på venstre side av nakken da han skulle opp det aktuelle trinnet med denne kjølebenken. Uenighet mht. om A bar den tyngste siden av kjølebenken eller ikke. Han hadde dårlig grep fordi det var tynne kanter å holde i. Etter noe tid følte han seg kvalm og uvel, kastet opp og måtte avbryte arbeidet. Etter å ha lastet av kjøkkenet igjen, dro han hjem og la seg. Lege ble kontaktet i løpet av helgen. Mandag ble det konstatert hjerneinfarkt og medisinsk sakkyndig mener at infarktet sannsynligvis ble forårsaket av dissekering av blodåre på venstre side av hals/nakke. A ble påført afasi og lammelser og er 100% ufør.

Trygderetten godkjente hendelsen som yrkesskade.

Forsikringsselskapet avviste ansvar under lov om yrkesskadeforsikring (ysl).

Spørsmålet som lagmannsretten skulle ta stilling til var om situasjonen som beskrevet over skulle regnes som en skade eller sykdom «forårsaket av arbeidsulykke» jfr. ysl §11a.

Vurdering: Gjenstandene som skulle flyttes hadde ikke uventet vekt. Flyttingen av kjøkkenet forløp som planlagt. Det er ikke sannsynliggjort at det ble foretatt løft i en vanskelig stilling. Enkelte av gjenstandene var tunge. Omstendighetene var noe ugunstige, med smale kanter og vanskelig å få godt grep. Det var problematisk å få enkelte av gjenstandene gjennom gangen og dørene. Lagmannsretten legger til grunn at A hadde større vektbelastning ved bæring av kjølebenken med aggregat enn kollegaen. Under tvil kommer lagmannsretten til at kjølebenken med aggregat må betraktes som «spesielt tung». Lagmannsretten kommer videre til at de arbeidsoperasjonene som A foretok denne formiddagen lå utenfor hans normale arbeidsoppgaver. Videre skjedde flytteoperasjonen under et visst tidspress. Imidlertid var ikke A pålagt å gjøre dette arbeidet.

Lagmannsretten kommer frem til at det foreligger en arbeidsulykke etter det avdempede ulykkesbegrepet jfr. folketrygdloven §13-3 andre ledd annet pkt. Høyesterett er i tidligere saker kommet til at det ikke kreves noen «ytre hending». Flyttejobben var konkret tidsbegrenset og innebar en usedvanlig påkjenning i forhold til det som var normalt i vedkommende arbeid. Det legges også vekt på at Trygderetten har godkjent hendelsen som yrkesskade.