Tariff HTA §11 og renter

Tariff HTA §11 og renter

 

(Borgarting lagmannsrett, 2009-05-04)

Saken gjelder fra hvilket tidspunkt skadelidte har krav på renter ved utbetaling av erstatning under forsikring tegnet av arbeidsgiver iht. tariffavtale. Tvisten dreier seg om hva som i relasjon til rentebestemmelsen i FAL §18-4 utgjør «. Lagmannsretten konkluderer med at HTA §11 må forstås slik at det ansvar kommunene har påtatt seg er ytelser som inkluderer renter etter FAL §18-4 regnet fra to måneder etter at melding om hendelsen som medførte skade er gitt.