Uforsikret arbeidsgiver

Uforsikret arbeidsgiver

 

Uforsikret arbeidsgiver (arbeidstaker = arbeidsgiver) Borgarting Lagmannsrett 2009-06-24) (Forsikringsplikt §3, erstatning §7 og regress §8) 

Skadelidte (A) var eneaksjonær, styreleder og daglig leder i selskapet som ikke hadde tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring jfr. ysl §3. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at ysl §7 om kollektiv ansvarsdekning ikke kunne tolkes innskrenkende slik at arbeidstaker ikke hadde krav på dekning der arbeidstaker og arbeidsgiver i realiteten er samme subjekt. Selskapet hadde altså plikt til å tegne forsikring og A hadde rett på erstatning under ysl men da fra yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) som utmåler og utbetaler erstatning i saker hvor arbeidsgiver ikke har overholdt plikten til å tegne yrkesskadeforsikring.

Imidlertid kom lagmannsretten til at YFF kan kreve regress fra A jfr. ysl §8. De alminnelige ulovfestede erstatningsreglene kommer til anvendelse på alle områder dersom noe annet ikke er uttrykkelig fastsatt. I ysl §8 annet ledd siste punktum er det fastsatt at forsikringsgiveren kan kreve regress hos «den uforsikrede arbeidsgiveren uten hensyn til skyld». I denne sak var skadelidte A også eneaksjonær, styreleder og daglig leder og det var hans ansvar å sørge for at den lovpålagte plikten til å tegne yrkesskadeforsikring ble oppfylt. Lagmannsretten kom derfor til at YFF kunne kreve regress fra A for det samme beløp som han hadde fått utbetalt i erstatning.