Handlepose-dom

Handlepose-dom (Hålogaland lagmannsrett 2009-07-02)

Skadelidte (A) var ansatt som butikkmedarbeider, som i hovedsak skulle betjene kunder i kassen men også annet forefallende arbeid. En av kundene hadde glemt lommeboken, og A tok vareposen ned fra kassedisken, svingte stolen rundt og plasserte posen på gulvet bak seg. Når kunden kom tilbake for å hente varene vippet A stolen bakover, strakte venstre arm opp og bakover og tok tak i posen som sto på gulvet bak henne. I det hun med strak arm løftet posen frem til kunden, kjente hun et smell i armen og fikk umiddelbare smerter. Etter litt oppsto det også en blålig misfarging på deler av overarmen. Hun fikk etter hvert uførepensjon. Hendelsen ble godkjent som yrkesskade i Trygderetten og NAV innvilget ménerstatning etter medisinsk invaliditet på 19%

Forsikringsselskapet avviste saken og mente at hendelsen ikke var å betrakte som en arbeidsulykke.

Forsikringsskadenemnda konkluderte med at hendelsen måtte godkjennes som en yrkesskade, men selskapet fulgte ikke denne avgjørelsen.

Lagmannsretten: Løfting av handleposen lå ikke utenfor A’s arbeidsoppgaver. Posen var ikke spesielt tung. Det var snakk om andregangs løft (hun hadde løftet den tidligere og visste hvor tung den var). Lagmannsretten mente at skaden skjedde ved at hun i stedet for å svinge stolen rundt vippet den bakover og løftet posen på strak arm. A hevdet at hun var stresset på grunn av lang kø i kassen, dette la ikke retten vekt på, og viste til at hun hadde alternative handlemåter tilgjengelig da hun skulle løfte opp posen. Påkjenningen eller belastningen ble ikke ansett som usedvanlig eller ekstraordinær, og omfattes derfor ikke av det avdempede ulykkesbegrep i folketrygdloven § 13-3 andre ledd annet punktum. Retten konkluderte subsidiert med at skaden ikke kunne betraktes som et typisk utslag av en risikofylt arbeidssituasjon under utføring av arbeidsprosesser. At NAV hadde godkjent skaden som yrkesskade kunne ikke få avgjørende betydning da Trygderetten bygget på mangelfullt faktum.

Konklusjon: A hadde ikke rett på erstatning under lov om yrkesskadeforsikring.