Myggstikkdommen

Myggstikkdommen (HR-2009-2379-A)

Langtransportsjåfør som mens han kjørte gjennom Belgia fikk et myggstikk og senere påvist streptokokk A-infeksjon og derpå blant annet nyresvikt. Myggen hadde ikke vært bærer av infeksjonen som har tilkommet sekundært. Spørsmål om myggstikket var å betrakte som arbeidsulykke jfr. lov om yrkesskadeforsikring §11. Høyesterett uttaler at ved bedømmelse av om et insektstikk som danner inngangsporten for smitte inneholder noe ulykkesmoment, må det tas utgangspunkt i at et myggestikk som sådant er lite ulykkespreget og isolert sett knapt fører til noe som kan kalles en skade. Videre er det i utgangspunktet slik at påføring av smitte som hovedregel ikke anses som arbeidsulykke. Det kan derfor bare komme på tale å bedømme hendelsen som en arbeidsulykke dersom insektstikket og smitten kan ses under ett. Myggstikk og smitte kan personer som deltar i yrkeslivet bli påført hvor som helst og når som helst, det være seg i arbeidstiden eller fritiden. Hendelsen har derfor karakter av å tilhøre dagliglivets risiko, og ikke som en særegen risiko ved å være i arbeid. Myggstikket og påfølgende smitte ble derfor ikke ansett som en yrkesskade fordi hendelsen i seg selv var litte ulykkespreget og like gjerne kunne ha inntruffet i fritiden.

Vedlagt følger sitat fra JU§SNYTT nr.1-2010

Myggstikk – nei til yrkesskade
Høyesterett avsa 21. desember 2009 enstemmig dom – HR-2009-02379. Hovedspørsmålet var hvorvidt skade voldt ved streptokokk A-infeksjon som følge av myggstikk, kan anses som forårsaket av en arbeidsulykke i yrkesskadeforsikringslovens forstand.

Faktum i korthet:
En mann arbeidet som langtransportsjåfør. I juli 2004 kjørte han gjennom Belgia i retning Norge med returlast fra Antwerpen. Han kjørte med åpent vindu på grunn av varmen, og han fikk et myggstikk på høyre arm som han klødde på. Noe senere på reisen følte han seg døsig og slapp. Ved ankomst Oslo ble han henvist til Rikshospitalet på grunn av høy feber og hevelse i armen. Det ble påvist streptokokk A-infeksjon og nyresvikt.

Sjåføren fremmet krav mot Yrkesskadeforsikringsforeningen som avslo kravet da de mente at mannen ikke hadde vært utsatt for noen yrkesskade. Tingretten og lagmannsretten kom til samme standpunkt.

Høyesteretts syn:
Førstvoterende (dommer Matheson) drøftet først om saksforholdet lå innenfor rammen «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» etter yrkesskadeforsikringsloven §10, og besvarte dette bekreftende (avsnitt 38-41).

Førstvoterende så deretter på spørsmålet om det forelå en slik ulykkesartet hendelse som ansvar etter yrkesskadeforsikringsloven krever, jf. § 11 første ledd bokstav a, som forutsetter at yrkesskadelovgivningen dekker skader forårsaket av «arbeidsulykke». Her skal definisjonen i folketrygdloven § 13-3 andre ledd legges til grunn, hvor skadelidte først og fremst påberopte seg første punktum som lyder:

«Som arbeidsulykke regnes en plutselig og uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet».

Dommer Matheson gikk deretter inn på HR-2009-02191-A – «matforgiftningsdommen», og han uttalte (avsnitt 49):

«Ved bedømmelsen av om et insektstikk som danner inngangsport for smitte inneholder noe ulykkesmoment, må det etter min oppfatning tas utgangspunkt i at et myggstikk som sådant er lite ulykkespreget og isolert sett knapt fører til noe som kan kalles skade. Videre må det – etter det jeg nettopp har gjennomgått [noen avsnitt fra «matforgiftningsdommen»] – tas utgangspunkt i at påføring av smitte som hovedregel ikke anses som arbeidsulykke. Det kan derfor bare komme på tale å bedømme hendelsen som en arbeidsulykke dersom insektstikket og smitten, kan ses under ett.»

Og (avsnitt 50):

«Ut over dette er det tale om myggstikk og smitte som personer som deltar i yrkeslivet kan bli påført hvorsomhelst og nårsomhelst, det være seg i arbeidstiden eller fritiden. Hendelsen har derfor – selv når man ser stikket og smitten under ett – karakter av å tilhøre dagliglivets risiko. Den kan etter min oppfatning følgelig ikke få det preg av ulykkesmoment som folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum krever når hendelsen i seg selv er lite ulykkespreget. Det er altså vanskelig å se at situasjonen har skal bedømmes annerledes enn om Olsen hadde blitt stukket hjemme og smittet på arbeidsplassen.»

Myggstikket kunne derfor ikke gi grunnlag for yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven 13-3 andre ledd første punktum. Førstvoterende kom også til at stikket sammen med smitten heller ikke kunne være omfattet av det avdempede ulykkesbegrep etter folketrygdloven 13-3 andre ledd andre punktum.