Rettspraksis

I en del yrkesskadesaker lønner det seg helt klart å gå til rettssak mot forsikringsselskapene. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før stevningen ble tatt ut og med resultatet etter prosess. I våre siste prosesser utgjorde tilbudene kr 4.411.000,- mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr 11.500.000,-. Det innebærer en økning med ca kr. 7.100.000 eller 160 %.

Dom i høyesterett

HR-2010-232A Yrkesskadeerstatning når det ikke er tegnet forsikring. Les mer

Matforgiftning Les mer
Myggstikk Les mer
Danseuhell Les mer

 

Dommer fra lagmannsretten

Handlepose-dom (Hålogaland lagmannsrett 2009-07-02) Les mer
Hopp fra båt-dommen (Gulating lagmannsrett 2009-02-27) Les mer
Uforsikret arbeidsgiver (Borgarting Lagmannsrett 2009-06-24) Les mer
Tariff HTA §11 og renter (Borgarting lagmannsrett 2009-05-04) Les mer
Flytte kjøkken-dom (Borgarting lagmannsrett 2009-03-19) Les mer

 

Sammendrag av noen dommer

Fall – uaktsom adferd og spørsmål om reduksjon av yrkesskadeerstatningen (Borgarting publ. 23.03.10)

Skadelidt arbeidet med rekkverk for sikring av topp-platting for inngang av spisebrakke som var plassert på topp av underliggende kontorbrakke. Brakken var heist på plass samme dag. I forbindelse med sjekk av inntak for strømtilførsel lente han seg ut over rekkverket. Topplanken på rekkverket glapp og han fulgte etter og falt ned ca 3.5 meter på mykt underlag. Planken hadde han selv glemt å spikre fast i underliggende stolper. Han pådro seg fraktur av første lendevirvel med forskyvning av benfragment inn mot spinalkanalen. Forsikringsselskapet avkortet erstatningen med 1/3 under henvisning til grov uaktsomhet.

Lagmannsretten var av den oppfatning at unnlatelsen fra skadelidte ikke innebar særlig fare for andre. Anleggsområdet var inngjerdet, det var få arbeidere på området og kun A hadde noe på plattingen å gjøre. Plattingen var sikret på tre av fire sider. På den fjerde siden var den sikret i ca 45 cm høyde. Skadelidte forlot området kun i ca en time mens han spiste lunsj. Han kan lastes for at han la toppbordet løst oppå rekkverket i stedet for å legge det på plattingen slik at han og andre ville sett at sikringen ikke var ferdig. Lagmannsretten vurderer dette også som uaktsomt. Allikevel kommer lagmannsretten frem til at siden unnlatelsen innebar et begrenset farepotensiale og at forglemmelsen ikke var større enn det noen og enhver fra tid til annen kan gjøre seg skyldig i, kan handlingen ikke anses som et markert avvik fra forsvarlig og normal opptreden. Lagmannsretten konkluderte derfor med at skadelidte ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt og at det ikke var grunnlag for å redusere erstatningen.

 

Fryseboks-dommen (LB 2008-78183)

En mann ble arbeidsufør etter å ha båret en tung fryser sammen med en kollega fra en kjeller og opp til 1. etasje. Lagmannsretten kom til at hendelsen som arbeidstakeren ble utsatt for måtte anses som yrkesskade etter ysl § 11 første ledd bokstav a, og viste til det avdempede ulykkesbegrepet i folketrygdloven § 13-3, annet ledd 2. pkt. Det ble lagt til grunn at arbeidstakeren under løftet var i en risikofylt arbeidssituasjon nær opp til en faregrense for arbeidsulykke, og at det måtte legges til grunn at bare en mindre vektforskyvning eller endring i løftet i denne situasjonen kunne få store konsekvenser.

Oppreisning

Bergen tingrett 8. september 2008. Yrkesskade og oppreisning.
Vekter på jobb ble kjørt ned av tyv i bil. Som vekterens bistandsadvokat fremmet vi kravet om oppreisning overfor tyven i straffesaken. I tillegg til fengselsstraff ble tyven i tingretten dømt til å betale en oppreisning til vekteren med kr 65.000,-. Oppreisningen kommer i tillegg til yrkesskadeerstatningen.