09.01.2014 — 10:45

Høyesterettsdom HR-2013-2590-A

I dom av 12.12.13 behandlet Høyesterett spørsmålet om tidligere tannlegeassistent (A) som hadde arbeidet med amalgam skulle få godkjent kvikksølvforgiftning som yrkessykdom. Spørsmålet var om folketrygdloven §13-4 andre ledd bokstav a var oppfylt for en tidligere tannlegeassistent som hadde arbeidet med amalgam.

Ftl § 13-4 andre ledd bokstav a:

«Sykdom som er angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom
a) Sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle»

Over tid utviklet A helseplager som trøtthet/utmattelsessyndrom, problemer med hukommelse og konsentrasjon.

Høyesterett sier at § 13-4 a) gjelder den generelle sammenhengen mellom den aktuelle sykdommen og den aktuelle påvirkningen og vurderingstemaet er ikke om sykdommen i det konkrete tilfellet mest sannsynlig må skyldes den aktuelle påvirkning.

Videre sies at det ikke er noe vilkår at det foreligger klar vitenskapelig dokumentasjon for en sammenheng mellom en påvirkning og en lidelse. Men hvis sammenhengen ikke har støtte i vitenskaplige undersøkelser, skal det mye til for at kriteriene anses oppfylt. Allikevel sier Høyesterett at det ikke kan kreves at symptomene bare sees ved den aktuelle påvirkningen og ikke ved andre sykdomstilstander og påvirkninger.

Med dette rettslige utgangspunkt, dvs den generelle forståelsen av bokstav a), ble spørsmålet så hva som er et karakteristisk sykdomsbilde ved kronisk kvikksølvforgiftning. Høyesterett baserte denne bevisvurderingen på medisinske undersøkelser, uttalelser og journaler og konkluderte med at A`s sykdomsbilde bestod i plager av psykisk, motorisk og kognitiv karakter.

Deretter måtte Høyesterett vurdere om sykdomsbildet var karakteristisk. Trygderetten hadde avvist dette bla fordi A ikke hadde fått påvist nedsatt visuell hukommelse, hvilket er et typisk symptom ved kvikksølvforgiftning. Høyesterett avviser denne vurderingen og mener Trygderetten har gått for langt i å kreve sannsynlighetsovervekt for en konkret årsakssammenheng. Høyesterett bygger sin vurdering av hvorvidt sykdomsbildet var karakteristisk på medisinske sakkyndige, og konkluderer med at de påviste symptomer tilsier at A`s sykdomsbilde etter en totalvurdering var forenlig med et sykdomsbilde i form av kvikksølvforgiftning og dermed karakteristisk.

A fikk godkjent sin sykdom iht ftil § 13-4 som yrkesskade grunnet kvikksølvforgiftning.

Del dette på Facebook