09.01.2014 — 10:54

Høyesterettsdom 2013-02187-A

Dommen omhandler den samme rettlige problemstilling som i dommen det refereres til nedenfor (HR 2013-02188-A). I denne saken hadde skadelidte fått påvist håndeksem pga eksponering i arbeid allerede i 1985. Hun fikk flere ganger foreskrevet salver pga dette og hun hadde sykemeldingsperioder. Pga fortsatt eksponering fastsatte hudspesialist i 2004 diagnosen allergisk kontaktdermatitt og toksisk kontaktdermatitt. Fra 2003 ble hun innvilget 100% uførepensjon pga yrkessykdom og menerstatning ut fra medisinsk invaliditet på 15%. Høyesterett uttaler at overgangsbestemmelsen i yrkesskadeforsikringslovens § 21 må forstås slik at loven, ved sykdom eller skade som utvikler seg etter lovens ikrafttredelse pga ytterligere eksponering i yrket, kommer til anvendelse på den delen av skaden eller sykdommen som skyldes den etterfølgende eksponeringen.

Del dette på Facebook