15.06.2015 — 12:30

Endringer i skadeerstatningsloven vedr standardisert erstatning til barn

Stortinget skal sannsynligvis i løpet av våren behandle forslag til endringer av skadeserstatningslovens regler om standardisert erstatning til barn.

Departementet går inn for å videreføre standardisering av erstatningsutmåling til barn men med en rekke endringer. Barneerstatningen utvides bla til å gjelde for personer som er yngre enn 19 år på skadetidspunktet i motsetning til at dagens barneerstatning gjelder for personer som på skadetidspunktet er yngre enn 16 år. Det foreslås videre å skille utmålingen av erstatning for inntektstap fra utmålingen av menerstatning.

Menerstatning vil iht forslaget bli utmålt etter den alminnelige regelen i skadeserstatningsloven § 3-2.

Departementet går også inn for å skille utmålingen av inntektstap fra utmålingen av hjemmearbeidstap. Erstatningen for hjemmearbeidstap vil da bli å utmåle særskilt etter egne standardiserte regler og med maks 8 ganger folketrygdens grunnbeløp dersom evnen til å utføre en vesentlig del av også lettere arbeid i hjemmet er bortfalt.

Når det gjelder utmåling av erstatning for inntektstap, foreslås modellen endret på vesentlige punkter. Det legges opp til at erstatningen som hovedregel skal utmåles etter en tofasemodell. I fase 1 ytes det en såkalt overgangserstatning til dekning av barnets inntektstap frem til og med det året det fyller 21 år. Det er tale om en grovmasket sjablongerstatning basert på den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad med et minstekrav på 10% medisinsk invaliditet for å ha rett på inntektstapserstatning i denne fasen. I fase 2 ytes erstatning for inntektstap fom fylte 22 år og fremtidig inntektstap skal som hovedregel utmåles og utbetales det året skadelidte fyller 21 år. Ved 100% uførhet beløper erstatningens seg til 50,8 G. (G= folketrygdens grunnbeløp). Ved lavere uføregrad reduseres erstatningen tilsvarende.

Av lovforslaget fremgår bla i tillegg diverse regler om oppgjørstidspunkt, sikkerhetsventil for unge skadelidte med særskilt høye inntekter i ulike og for skadelidte som ikke har varig opphold i Norge.

 

Del dette på Facebook